fbpx
Shopping cart
0 Kč
Obchodní podmínky
PROFI-STAHL

Home


I. Úvodní ustanovení
1. Provozovatelem online obchodu https://profistahl.cz/ je:
Profi-Stahl
Bartłomiej Czaja Piotr Czaja s.c
ul. Sienkiewicza 13A
32-400 Myślenice (v Polsku)
DIČ: 6812069870
kontakt@profistahl.cz
2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na
internetové adrese https://profistahl.cz/.
3. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i
pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické
služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části VIII. obchodních podmínek,
která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu
a/nebo objednávky nebo rezervace zákazníkem.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
7. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění
obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou
adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob
zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se
seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních
podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě
zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají
právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách
obchodních podmínek.
II. Kupní smlouva
1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně
uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně je zahrnuta doprava,
montáž a 2 letá záruka na každou plechovou garáž.
2. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k
uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží
(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového
rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře
vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito obchodními
podmínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž vysloví
souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu
elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním
dokumentu nazvaného „Nová objednávka:…“ na e-mailovou adresu uvedenou v
osobním účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky.
4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob
úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a
potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či
obchodní podmínky.
10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, pokud se liší od základní sazby a kupující bere
na vědomí, že může být požádán o úhradu zálohy nebo jiné obdobné platby za
objednané zboží.
11. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě
prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží
negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího
dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti
zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty
zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech
zůstává objednávka nedotčena.
III. Platební podmínky
1. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou
závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna,
a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny
za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
2. Prodávající je oprávněn před akceptací objednávky požadovat zálohu do výše až 50 %
kupní ceny za zboží vyrobené nebo upravené na míru dle přání zákazníka .
3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
b) platbu na dobírku.
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží.
5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
IV. Přeprava a dodání zboží
1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3. PROFI-STAHL se zavazuje informovat klienta o termínu dodání a montáže zboží
minimálně 24h před dodáním/montáži. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího
nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Náklady spojenými s
opakovaným doručováním zboží se rozumí zejména náklady na dopravu do sjednaného
místa dodání zboží a současně náhrada mzdy zaměstnanců prodávajícího, kteří
zmařenou dodávku zboží realizovali.
4. Kupující povinen sdélit prodávajícímu při objednávce zboží veskeré okolnosti, které
mohou mít vliv na montáž dodávaného zboží .
5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží při
přepravě a případné poškození zjevně vzniklé během přepravy ihned reklamovat naším
pracovníkům, jež zboží doručili. Pozdější reklamace poškození vzniklých při přepravě
nebo zjevných vad dodaného zboží mohou být dle obecně závazných právních předpisů
kvalifikována jako opožděné.
6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím
zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.
V. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.
1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů
zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky
zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
kontakt@profistahl.cz .
3. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal nebo jiným způsobem,
pokud s tím zákazník bude výslovně souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další
náklady. V případě, že platbu nelze vrátit pomocí stejné platební metody, jakou
používá spotřebitel, vrátí prodejce platbu pomocí platební metody, která bude co
nejvíce odpovídat vlastnostem způsobovi platby, který spotřebitel dříve používal. V
případě, že má být platba vrácena na bankovní účet spotřebitele (mezi jiným platbu
na dobírku), vrátí prodávající platbu na bankovní účet uvedený spotřebitelem, a pokud
spotřebitel neuvede bankovní účet, na který má být platba vrácena, vrátí mu prodejce
platbu na bankovní účet, ze kterého spotřebitel provedl platbu v souvislosti s kupní
smlouvou, ze které odstoupí.
5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
6. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od
smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu, nebo ho odevzdat osobě určené prodávajícím,
ledaže prodávající nabídl, že sám zboží vyzvedne. Veškeré podrobnosti ohledně
vrácení zboží e-mail : kontakt@profistahl.cz
7. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
8. Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který
může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
VI. Práva z Vadného plnění / Reklamace
1. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi pokud je prodávaný Produkt v rozporu s
Kupní smlouvou (zárukou), jsou uvedeny v obecně platných předpisech.
2. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní
smlouvou.
3. Reklamaci může zákazník uplatnit např. písemně na adresu:
kontakt@profistahl.cz .
4. Reklamace prodávající řeší neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání v
souladu s § 19 odst. 3 ZOS, ledaže z právních předpisů nebo zvláštních podmínek
neplyne jiná lhůta.
5. Pokud má zakoupený produkt vady, má zákazník za podmínek stanovených občanským
zákoníkem právo:
a. požadovat opravu nebo výměnu produktu. Pokud není možné vadu produktu
odstranit způsobem, který si zvolil zákazník (oprava nebo výměna) nebo by to
bylo nepřiměřené povaze vady, prodávající:
− může produkt vyměnit, i když zákazník požaduje opravu, nebo
− může produkt opravit, i když zákazník požaduje výměnu, nebo
− pokud oprava ani výměna není možná, je prodávající oprávněn odmítnout
vyřízení reklamace opravou či výměnou produktu – v takovém případě má
zákazník práva uvedená v písm. b).
6. Při posuzování, zda je požadované vyřízení přiměřené povaze vady, se posuzuje
závažnost vady, hodnota produktu v souladu s kupní smlouvou a obtíže zákazníka,
které by vznikly v důsledku změny způsobu nebo odmítnutí vyřízení reklamace
opravou či výměnou produktu.
b. požadovat snížení kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník
má právo požadovat snížení kupní ceny, pokud:
– dosud neodstoupil od smlouvy a neuplatnil právo podle písm. a), nebo
– uplatnil právo podle písm a), ale reklamaci nelze vyřídit tímto způsobem, nebo
ji takto nelze vyřídit v přiměřené době nebo bez způsobení značných obtíží
zákazníkovi.
7. Výsledná cena po snížení by měla být ve stejném poměru k původní ceně dle kupní
smlouvy, jako je hodnota vadného produktu vůči hodnotě bezvadného produktu v
souladu s kupní smlouvou.
8. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze, pokud:
− prodávající odmítl opravu nebo výměnu produktu nebo
− z prohlášení prodávajícího nebo z okolností případu je zřejmé, že prodávající
neprovede opravu ani výměnu produktu nebo
− prodávající ještě neuvedl produkt do souladu s kupní smlouvu jiným
způsobem nebo
− vada produktu je natolik závažná, že odůvodňuje odstoupení od kupní
smlouvy nebo
− zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo
pro větší počet vad.
9. Odstoupení od kupní smlouvy nemá žádné účinky v případě, že vada tvrzená kupujícím
není vůbec vadou.
10. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez
nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a
účelu, pro který jej zákazník pořídil.
11. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na
snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti
zákazníka o snížení ceny.
12. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně na
své náklady vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu
(vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však
do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.
13. Prodávající v rámci záruky odpovídá za vady, pokud vada na produktu existovala již v
době jeho převzetí zákazníkem anebo se projevila během dvou let od převzetí.
14. V případě, že kupní smlouva týkající se produktu s digitálními prvky stanovuje
dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby nepřetržitým způsobem, digitální
obsah nebo digitální služba musí být v souladu s kupní smlouvou po dobu jeho
dodávání. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od převzetí produktu s digitálními
prvky.
15. Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad Produktu s kupní smlouvou, v případě
produktu s digitálními prvky v rozsahu:
a. specifikované v obecně platných předpisech, tedy např.:
− vhodný pro účely, pro které se takové zboží obvykle používá, s přihlédnutím
k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným
zvyklostem,
− dodaný v takovém množství a mající takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a
bezpečnosti, které jsou pro tento druh zboží typické a které může spotřebitel
důvodně očekávat,
− dodán s příslušenstvím a návody, u kterých může spotřebitel rozumně
očekávat, že budou poskytnuty,
− ve stejné kvalitě jako vzorek nebo předloha, kterou prodávající zpřístupnil
spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy, a odpovídá popisu takového vzorku
či předlohy,
− v souladu s přiměřeným očekáváním zákazníka ohledně funkčnosti,
kompatibility, interoperability a technické podpory.
b. specifikované v obecně platných předpisech, týkající se informování
spotřebitele o aktualizacích, včetně zabezpečení, nezbytných pro zachování
souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb s kupní smlouvou a pro
jejich poskytování spotřebiteli pokud zákazník nejpozději v době uzavření
kupní smlouvy výslovně a samostatně uznal absenci specifické vlastnosti
produktu.
VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu
1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy: kontakt@profistahl.cz .
2. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
3. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy a obrátit se může na
Českou obchodní inspekci (ČOI) nebo na spotřebitelské organizace, které vlastní
povolení ministerstva k této činnosti.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz
4. V souladu s obsahem článku 14 odst. 1-2 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 máme povinnost uvést informaci týkající se
platformy pro online řešení sporů.
5. Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé,
mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet.Tyto spory se
týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o
poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a
podnikateli se sídlem v Evropské Unii.
6. Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se
internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy
pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VIII. Ustanovení týkající se zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé
1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky,
kteří nejsou spotřebiteli.
2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není
spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od
kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné
nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné
způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti,
bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem
předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo
poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání
zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky. Jakákoli záruka za zboží
se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
IX. Zpracování osobních údajů
1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní
údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně
soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je
dostupné na stránkách https://profistahl.cz/ v sekci Ochrana osobních údajů .
X. Závěrečná ustanovení
1. Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design
webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a
obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez
našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita. V případě porušení
této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.
2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
3. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu
práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi
prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této
volby.
4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
třetím osobám.
5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
05.09.2022
Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Adresát:
…………………………..
…………………………..
………………………….
Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………….
Datum objednání zboží:
………………..…………………………………………………………………………………
…….……….
Datum obdržení zboží:
………………..…………………………………………………………………………………
…………….…
Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:
………………………………………………………………….
Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:
………………………………………………………………………………….
Číslo objednávky a číslo faktury:
……………………………………………………………………………………………….…
Kupní cena má být vrácena:
…………………………………………………………………………………….……………
…….…. ……………………………………………………………………………..
(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)
………………………………………… /……………………
Jméno a podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v
listinné podobě):
……………………………………………..
Datum
Zásady ochrany osobních údajů
PROFI-STAHL

Home


1. Společní správci:
Profi-Stahl
Bartłomiej Czaja Piotr Czaja s.c
ul. Sienkiewicza 13A
32-400 Myślenice (v Polsku)
DIČ: 6812069870
kontakt@profistahl.cz
2. Jaké osobní údaje zpracováváme :
Pokud si u nás objednáte zboží nebo služby, potřebujeme od Vás údaje pro dokončení
objednávky. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom Vám zboží doručit.
Tyto údaje jsou pro nás důležité, tudíž je máme jako povinný údaj během dokončení
objednávky či registrace. Vaší emailovou adresu potřebujeme pro zasílání potvrzení
objednávek, která slouží jako potvrzení kupní smlouvy.
Údaje, které potřebujeme: Jméno a příjmení, Doručovací Adresa, Telefonní číslo,
Emailová adresa, IČ (pouze firmy nebo prodejci).
3. Jak je postaráno o Vaše osobní údaje :
1. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako:
„GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu
zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují
nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”).
2. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají,
zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:
a) zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých
se údaje týkají;
b) shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou
dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
c) přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které
jsou zpracovávány;
d) řádné a v případě potřeby aktualizované;
e) přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po
dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
f) zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně
ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických
nebo organizačních opatření.
4. Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje :
1. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, jež jsou uvedeny níže, přičemž
rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování.
Pro některé účely zpracování je možné zpracovávat osobní údaje přímo na
základě zákonného právního základu, kde se nevyžaduje souhlas zákazníka s
takovým zpracováním osobních údajů, přičemž druhou skupinu pak tvoří
zpracování, jež je možné pouze se souhlasem zákazníka.
2. Ke zpracování osobních údajů, k němuž se nevyžaduje souhlas zákazníka, je dán
následující právní základ:
a) zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník –
zejm. pro účely realizace kupní smlouvy, zahrnující vyřízení
objednávky, vytvářet, spravovat a spravovat účet nebo účty, plnění ze
smlouvy zahrnující související komunikaci se zákazníkem, předání zboží
k přepravě zboží a konečný prodej objednaného zboží a jeho dodání
zákazníkovi a vyúčtování příslušné kupní ceny – a to po dobu trvání
smluvního vztahu, resp.po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy;
b) zpracování pro splnění právních povinností, které jsou uloženy správci –
zejm. pro účely plnění účetních adaňových povinností správce – a to po
nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které jsou stanoveny právními
předpisy (př. faktury vystavené správcem jsou v souladu s ust. § 35
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro
vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy
archivovány i uzavřené kupní smlouvy, resp. objednávky zákazníka);
c) zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů správce – jedná se o
zpracování osobních údajů pro ochranu práv a právem chráněných zájmů
správce, které je možné provádět bez souhlasu zákazníka, avšak při
naplnění existence odpovídajícího zájmu správce, kterým je potřeba
zpracování údajů pro evidenci dlužných pohledávek a uplatňování
nároků správce z uzavřených kupních smluv (soudní, popř. exekuční
vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory,
uplatňování pojistných nároků, atp.), řešení nároků zákazníků
(reklamace, odstoupení od smlouvy, atp.) a budoucích dotazů a stížností
zákazníků, včetně zajištění důkazů pro případ budoucích soudních sporů,
jichž bude správce účastníkem. Zpracování osobních údajů je omezeno
na dobu nezbytnou pro naplnění sledovaného účelu, avšak nejdéle po
dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém
případě.
3. Není-li výše stanoveno výslovně jinak, jsou osobní údaje zpracovávány pouze
po nezbytně nutnou dobu, zejm. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného
právního titulu, který správci umožňuje osobní údaje zákazníka zpracovávat, a
archivovány dle lhůt uložených právními předpisy.Po ztrátě zákonného důvodu
je prováděn výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, jež jsou
zpracovávány se souhlasem zákazníka, jsou uchovávány pouze po dobu trvání
účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle pak po dobu trvání uděleného
souhlasu zákazníkem či do okamžiku jeho odvolání.
5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme :
Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz
Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy, účetní
firmy, dodavatelé zboží, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující
platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby,
dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy
zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.
6. Jaké máte práva :
1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k
Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou
zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů
České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s
námi.
3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
Cookies
1. Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím
internetového prohlížeče odesílají do počítače či chytrého telefonu, kde se ukládají na
pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých
uživatelů webových stránek.
2. Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro
komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního
klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou
většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k
přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení
a personalizaci obsahu webových stránek.
3. Existují dva druhy „cookies“ :
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše
jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku
otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po
zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření
prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám
pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši
internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují
přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
4. Návštěvník může nesouhlasit s aktivitami Správce prováděnými za účely výše
uvedenými. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, vytvářením, přiřazením a realizací
reklam, nabídek nebo akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas
kdykoliv odvolat – nemá to však vliv na oprávněnost zpracování, které bylo provedeno
na základě souhlasu před jeho odvoláním.
5. Návštěvník může změnit způsob používání souborů „cookies” spravováním
poskytnutých souhlasů v rámci soukromých nastavení na našich stránkách nebo v
prohlížeči nebo aplikaci, včetně zablokování nebo odstranění těch, které pocházejí z
Internetového obchodu (a dalších webových stránek). Chcete-li to provést, změňte
nastavení prohlížeče nebo Aplikace. Způsob odstraňování se liší v závislosti na
používaném webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies” by
měly být umístěny v sekci „Nápověda“ vybraného webového prohlížeče. Odstranění
souborů „cookies” není totožné s odstraněním osobních údajů získaných
prostřednictvím souborů „cookies” Správcem osobních údajů.
6. Omezení používání souborů cookie na daném zařízení znemožňuje nebo
významně ztěžuje řádné používání Internetového obchodu, například může být spojeno
s problémy při přihlašování.
7. Stránky, na kterých se nacházíte, využívají službu Google Analytics, která
ukládá soubory cookies. Díky tomu můžeme velice přesně a spolehlivě analyzovat
způsoby užívání našich stránek návštěvníky. Všechny soubory o užívání stránek, které
budou vygenerovány, budou uloženy v USA na serverech společnosti Google a to
včetně IP adresy. Google má možnost poskytnout tato data třetím stranám a to v případě,
že to bude vyžadovat zákon či třetí strana bude zpracovávat data přímo pro společnost
Google. Ve většině případů bude Google využívat data pro účely vyhodnocování a k
analýze pro provozovatele samotných stránek. V zájmu ochrany údajů nebude Google
spojovat IP adresy s daty, kterými disponuje.
8. Všechny soubory cookie třetích stran:
Google Analytics- Analýza návštěvnosti
Google Ads- Marketing
Facebook Pixel – Marketing